gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
VII t. Pavardės Spausdinti El. paštas
A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A
A.R. (slapyv.) 142,
Abramovič, Astravo raj. prokuroras 139, 140,
Abramovičius, buv. saugumietis 85,
Abrutienė Edita, suimta saugum. 181,
Abrutis Vytautas, tik grįžęs iš lagerio 181,
Adabo Džozef (Joseph), JAV Kongreso narys 240,
Adomaitis-Šernas Juozas, aušrininkas 248,
Akelaitis   Mikalojus,   aušrininkas 99, 245, 248,
Albano, spaust. Ragainėje 247,
Albodinskij, Vilniaus general. gubernatorius 98,
Aleksandras, saug. kalinys 14,
Aleksandras I-sis, Rusijos caras 46,- 48, 51,
Aleksandras II-sis, Rusijos caras 201,
Alksnis P. (slapyv.) 68,
Almon G. (slapyv.) 121,
Ambraziejus Juozas, kun. „Lietuvos Bitininkas" redakt. 218,
Andreika Algimantas, Mordovijos 385/3-5 zonos kalinys 255,
Andziulaitis-Kalnėnas Juozas, aušrininkas 247, 248,
Angarietis (Aleksa) Zigmas, bolš. veikėjas 29,
Aničas Jonas, LTSR MA Inf. Sek. ved. 54, 129, 252,
Anilionis Petras, Relig. Tar. jgal. 60, 276,
Antanavičius Juozapas, pral., Seinų vysk. vald. 264,
Anuncio   Frank,   JAV   Kongreso narys 239,
Arminas-Trupinėlis Petras, aušrininkas 248,
Augurys L. (slapyv.) 66,
Aušros bendradarbiai (slapyv.) 2,0
Averka Kostas, bolš. nužudytas 67,
Averka Martynas, bolš. nužud. 67,
Avižonis Petras, profes. 119,
Avyžius Jonas, rašyt. 64,

B
Bačkis Stasys, Liet. atstovas 239, 242,
Badzio Jurij, ukrain. polit. kalinys 256,
Bagdonas Juozas, aušrininkas 248,
Balčius A., kalintas Vorkutoje 39,
Balevičius Julius, bolš. nužud. 27,
Baliūnas, iš Merkinės, bolš. nužud. 23,
Baltramaitis Silvestras, aušrininkas, bibliogr. 248,
Baltrušaitis Jurgis, poetas, diplomatas 268,
Baltrušis, Kauno L. raj. v. kom. pirm. 164,
Banaitis Saliamonas, Vasario 16 signat. 233,
Baranauskas Adomas, bolš. nužudyt. 27,
Baranauskas Antanas, poetas, vyskupas 70, 96, 112, 174, 244, 248, 275, 276,
Baranauskas Julius, bolš. nužudyt. 27,
Baranauskas Liudas, bolš. nužud. 27,
Baranovas, čekistas Permės lag. 123,
Barauskis Ed., Kauno kunig. semin. insp. 95,
Barkauskas, kai. prižiūrėt. Alytuje 37,
Barysas,  Gudakiemio gyv., bolš. nužud. 25,
Barysas, Novasodų gyv., išvežtas į Sibirą 33,
Basanavičius Jonas 8, 9, 99, 101, 102, 113, 161, 173, 208, 121, 224230233245,- 248, 250, 251, 266,
Bendorius Jonas, muzikas 271,
Benediktas XV, popiežius 231,
Berezin, moksl. tyr. ir proj. inst. dir. 166,
Beržinis S. (slapyv.) 192,
Bieliauskienė Jadvyga,  kalinta  ir pakart, suimta 254,
Bilinskas Izidorius, bolš. nužud. 24,
Bingelis Juozas, bolš. nužud. 24, 31,
Bingelytė,    Degsnių   km.,    bolš. šaudė 25,
Binkis Kazys, rašytojas 274,
Biržiška Mykolas, Vasario 16 signat. 214, 233,
Biržiška Vaclovas, profes. 73,
Bitis Adomas, 1863 m. sukilimo vienas vadų 53,
Bizauskas Kazys, Vasario 16 signat. 233,
Bobelis Kazys, VLIKo pirmin. 151,
Bobrov,   Astravo  raj.   tardytojas 141,
Bolius  Julius,   Klepočių   k.   sud. sodyba 27,
Borisevičius Vincentas, vyskupas 239,
Botyrius (Batyr) Andrius, parsidavęs rusams 252,
Brazaitytė „Darbininkų Balsas" red. 222,
Brazdžionis Bernardas, poetas 197,
Brėdikis   Jurgis,   kardiochirurgas 164,
Brežnev Leonid, TSRS KP sekret. 79,- 82, 93, 241,
Bruožis Vilius, aušrininkas 248,
Bučys Pranciškus, vyskupas 102, 212,
Budreckis Algirdas, kn. „Rytų / Lietuva" red. 156,
Buga Kazimieras, kalbininkas 266,
Bulgakovas (Bulhakov) Jakov, 1796-1799 m. Liet. valdyt. 46,
Bulonas, Puvočių gyv., bolš. nužud. 24,
Burba Aleksandras, kun., aušrininkas 248,
Burokas Tomas, bolš. nužud. 30,
Burdzika Kajetonas, bolš. nužud. 27, 30,
Buslajevas, viet. rusas, dalyv. liet. žud. 31,
Butėnas Julius, rašyt. 41,
Bytautas, Kauno trpter.  stat. v. virš. 164,

C
Chlapovskis (Chlapovvski) Dezyd-ery, 1831 m. sukil. gener. 49,
Chodyka Stanislovas, kunig. 75, 77, 79, 135, 137, 152,
Chodkevičiai (Katkevičiai, Katkai) Liet. didikų giminė 183,
Chodorovič Sergejus, Solženic. fondo lėš. tvark. 180,
Cicėnas Jeronimas, žurnalist. 156,
Cicecerskiai (Faustinas ir Sebastio-nas) 1797 rengė sukilimą 46,
Cvigun, NKVD gener., L. Brežnevo žent. 167,

Č
Čaplikas Jurgis, Ryliškiuose sudeg. sodyb. 27,
Čaplikas Petras, Ryliškiuose sudeg. sodyb. 27,
Čaplikas Teodoras, bolš. nužud. 25,
Čaplikas Vaclovas, bolš. nužud. 25,
Čartoriskis Adomas Jurgis, Lenkų polit. 47,
Čeglys Pranas, kunig. 67,
Čepulis   Klemensas,   Mordovijos 385/3-5 zonos kalinys 255,
Česlikauskienė Nijolė, kratos kviest. 181,
Česnavičius, Vilniaus KGB Oprt. Skyr. virš. 179, 180,
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas 270,- 172,

D
Dąbrovvski Jan Henryk, Lenkų gener., Legion. organiz. 47,
Dagilis Stanislovas, aušrininkas 248,
Dakinevičienė Jadvyga, Pieriškių k. sudeg. sodyba 27,
Dakinevičius     Vaclovas,     bolš. nužud. 30,
Dambrauskas-Jakštas Aleksandras, kun. rašyt. 8, 93, 111, 218, 220, 248, 266, 273, 274,
Dante Alighieri,  Italų viduramž. poetas 173,
Dargis A., LTSR žurnalist. 62,
Daugalas, Vilniaus KGB majoras 181,
Daukantas Simonas, Liet. istorikas 8, 51, 73, 98, 208,
Daukša Eduardas Jokūbas, XIX a. Liet. poetas 96,
Daukša Mikalojus, pirmas D. Liet. liet. rašytojas 207,
Daukšos, Liet. kult. veik. giminė 183,
Davainis-Silvestraitis   Mečislovas, aušrininkas 247, 248,
Dembinski Henryk, Lenkų gener. 50,
Dobrovolskis, Jonas, Viln. Univ. istor. docent. 195,
Dogelis Povilas, kun. šv. Zitos dr. steigėjas 261,
Domaševičius Andrius, Liet. socialist. veik. 100,
Domeikos, Gervėčių dvarin. 136,
Donelaitis Kristijonas, Liet. rašyt. 112, 174,
Dostojevskis Feodor, Rus. rašyt. 86,
Dovydaitis Pranas, profes. Vasario 16 sign. 93, 118, 219, 233,
Drobnys Aleksandras, LTSR fin. veik. 41,
Dulkis J., 1863 m. sukil. Raseinių sukil. vadas 53,
Dundulis  Bronius,  istor. profes. 195,
Dundzis Karolis, Klepočių k. sudeg. sodyba 27,
Durbin Richard, JAV Kongreso narys 240,
Dzieržinskis Feliksas, ČEKA organizatorius 29,

E
Ekaterina II, Rus. carė 45, 46, 113, 114,
Einaras (Einoras) Adomas, Maž. Liet. veik. 244,

F
Filer, Vak. Vokiet. Parlam. narys 237,
Ford Gerald, JAV prezid. 241 Freze A., Viln. gener. gubernat. 214,
Fromas-Gužutis Aleksandras, aušrininkas 248,

G
Gabrys-Paršaitis Juozas, Liet. veikėjas 103,
Gaidamavičius-Gėlė Zigmas, Liet.,poetas 274,
Gaidys Jokūbas, bolš. nužud. 66,
Gaidys Jonas, bolš. nužud. 67,
Gaidys Mikas, bolš. nužud. 67,
Gaidys Petras, bolš. nužud. 67,
Gaidys Vytautas, bolš. nužud. 67,
Gaigalaitis Vilius, Maž. Liet. veik. 223,
Gaivėnas S. (slapyv.) 13,
Gajauskas Balys, kalinamas Sibire 20, 180,
Gajauskienė  Irena,  KGB persėk. 180,
Galaunė  Povilas,  meno  istorikas 272,
Galindas A. (slapyv.) 71,
Galvanauskas Ernestas, Liet. polit. ir vis. veikėjas 103,
Garsys J. (slapyv.) 181,
Gaudentas T. (slapyv.) 168,
Gavronski,   Europos   Parlamento narys 238,
Geištoras   (Geistaras,   Gieysztor) Jokūbas, 1863 m. sukilimo vad. 53,
Gelgaudas Antanas, 1831 m. sukil. Lenkų gener. 49, 50,
Genys Jonas, Liet. išeiv. veik. 241,
Giedraičiai, Liet. kilm. giminė 183,
Giedraitis Merkelis, Žemaič. vysk.,207,
Gimžauskas Silvestras, poetas aušrininkas 248,
Gira Liudas, rašyt. 274,
Girčius E., LTSR žurnalist. 62,
Girdžiai (ar Gaidžiai), du, Masališkių k., bolš. nužud. 30,
Girmantas A. (slapyv.) 151,
Glavickas, Puvočių k., bolš. nužud. 24,
Glinskis Konstantinas, teatro rėžis. 268,
Gracchus (Gracchi), sen. romėnų į  giminė 53,
Grigas Jonas, bolš. nužud. 67,
Grikevičius Almantas, kino rež. 42,
Grinius Jonas, liter. krit. ir istor. 183,
Grinius Kazys, Liet. prezident. 225, 231,
Grinkevičius Juozas, Musteikių k. sudeg. sodyba 67,
Griškabūdžio klebonas, sumušt. ir,kalintas 39,
Griškevičius Petras LKP CK sekret. 163,
Gruodienė Ona, Lizdų k. sudeg. sodyba 27,
Gruodžiai, du broliai, Nemunaityje bolš. nužud. ir sudeg. 28,
Grupė dzūkų (slapyv.) 43,
Gružauskas,  Krištonių  k.  sudeg. sodyba 27,
Gruzdys  Kazimieras,  Mordovijos,385/3-5 zonos kalinys 255,
Gudelionis, Gudakiemio gyv. bolš. nužudyt. 25,
Gustaitis Motiejus, kunig. poetas 224, 271, 274,
Guzevičius-Gudaitis       (Gudaitis-Guzevičius) Aleksandras, LTSR Saug. komisaras 35,

H
Habsburg Otto, Europos Parlamento narys 237,
Habsburgai, Europos karalių di-nast. 53,
Herbačiauskas       Juozas-Albinas, profes. rašyt. 274,
Hilferding    Aleksandr,    slavistas rusifikatorius 95, 96,
Hitler Adolf 41, 43, 238,
Horacijus (Quintus Horatius Flac cus), žym. Romos poetas 173,
Hugo     Victor-Marie,     prąncūzirašyt. 175,

I
Iešmantas Gintautas, Sibiro tremtinys 121, 122,
Iešmantienė   Marija,   polit.   kal. žmona 121, 122,
Ignotas, Terleckio byl. teisėjas 15,
Ilkevičius Karolis, bolš. nužud. 67,
Ilkevičius Mikas, bolš. nužud. 67,
Indrašius, Kauno autoinspekc. virš 163,
Itomlenskis Mykolas, rusų cenzor Vilniuje 222,
Ivanauskas, dvaro nuomin. 265,
Ivanauskas Antanas, bolš. nužud 24,
Ivanauskas Jonas, bolš. nužud. 24,
Ivanauskas Pranas, bolš. nužud. 24,
Ivanauskas Tadas, profes. 72,- 74, 76, 117,
Ivanauskas Vincas, bolš. nužud. 24
Ivanauskienė,    Masališkėse   bol. nužud. 24, 31,
Ivanauskienė Honorata,  Liet.  visuom. veik. 73,
Ivinskis Laurynas, Liet. liaud. švietėjas 99, 244,

J
Jablonskis Jonas, kalbininkas 231, 248, 250, 266
Jacevičius Anupras, 1831 m. sukil Telšių sukil. vadas 49,
Jakavitas   Antanas,   Klepočių   k sudeg. sodyba 27,
Jakavoniai, du broliai, Petro sūnūs,bolš. nužud. 25,
Jakavonis Petras, bolš. nužud. 25,
Jaks-Tyris Jonas, Liet. soc. veikėjas 222,
Jakštas-Dambrauskas, žiūr.,Dambrauskas-Jakštas
Jalbžykovski (Jalbrzykovvski) Romualdas, Viln. arkivysk. 159, 160,
Janavičiaus nam. Česų k. bolš. žudė žmonės 24,
Jančiauskas Julius, Lizdų k. sudeg. sodyba 27,
Jančiauskas Juozas, Lizdų k. sudeg.,sodyba 27,
Jankauskas Rokas, Ryliškių k. sudeg. sodyba 27,
Jankus Martynas, Maž. Liet. veik.,247, 252,
Janonis Julius, rašyt. 13, 274,
Janulaitis Augustinas, L. teis. ist. profes. 266,
Janulis   Anastazijus,   Mordavijos,385/3-5 zonos kalinys 255,
Janulynienė, Merkinės gyv. 23,
Jaselskis, LKP Kauno kul. inst. part.,org. sekr. 88,
Jasinskis Jokūbas, 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas 44,
Jekaterina II,  žiūr. Ekatarina II
Jelenskis Antanas, 1863 m. sukil. „Balt. Kom." narys 53,
Jogailaičių dinastija, Lenk. istor. jos valdovų dinast. 200,
Jonas Povilas II, popiežius 235, 236,
Jonutis Zeferinas, filmo apžvalgin. 41,- 43,
Jovaišis, Puvočių k. bolš. nužud. 24,
Jovarauskienė, V. Krėvės sesuo 35,
Jovarauskų šeima, Merkinėje bolš. nužud. 23,
Juknevičius,    Degsnių    k.    bolš. nužud. 25,
Juknis (Yuknis) Antanas, dailininkas 76,
Juozas, saug. kalinys 14,
Jurgelionis Kleopas, poetas 11, 275,
Jurkūnas-Šeinius Ignas, rašytojas,274, 275,
Jusytė, koresp. Terlecko byloje 15,
Juzumai (broliai) Tadas ir Vincentas, relig. knyg. rašytojai 99,

Y
Yčas Martynas, Rus. Durnos atstovas 104, 106, 218,
Yla Stasys, kunig. rašyt. 209,

K
Kačanauskas Aleksandras, kompozitorius 11, 271,
Kairys Klemensas, kunig. poetas 99,
Kairys Steponas, Vasario 16 signat. 73, 102, 212, 221, 233,
Kajauskas, Kalvarijos bažn. lenkų sumušt. 264,
Kalanta Romanas, 1972 m. susideginęs Kaune 89,
Kalčys, LKP Merkinės v. part. sekret. 34, 41,
Kalinauskas, kunig. Tik. Kat. T.G.K. ays 87,
Kalinauskas Kostas, 1863 m. sukilimo vad. 52, 202,
Kalpokas Petras, dailininkas 273,
Kanevičiūtė Janė, Pelesos par. kom. narė 149,
Kapsukas-Mickevičius, žiūr. Mickevičius-Kapsukas
Karosas Antanas, vyskupas 276,
Karpis Ignas, atleido nuo baudž. savo valst. 51,
Karpuška, Taručionių k. sudeg. sodyba 27,
Kasiulynas Vaitiekus, bolš. nužud. 27, 29,
Kašėta, Druskininkų k. bolš. nužud. 30,
Kašėta   Adolfas,   Lizdų   k.   sud. sodyba 27,
Kašėta Julius, Lizdų k. sud. sodyba 27,
Kašėta Juozas, Lizdų k. sud. sodyba 27,
Kasetienė  Marija,  Lizdų  k. sud. sodyba 27,
Katkus Mikalojus, etnograf., rašyt. 248,
Kauneckas, kunig. Tik. Kat. T.G.K. narys 87,
Kaufman Konstantin, Viln. gener. gubernat. 96, 204, 205,
Kavaliauskas,   Pašilingos k.  bolš. nužud. 24,
Kazimieras, šventasis 199,
Keina,  kunig.  Tik.  Kat.  T.G.K. narys 87,
Kelkis (Kelch) Fridrichas, Maž. Lit. tikyb. rašyt. 244,
Keršiūtė Danutė, kalinio P. Pečeliūno žmona, 121, - 124,
Kęstutis, Liet. valdovas 183,
Kibelka, spaust. Ragainėje 247,
Kirša Faustas, rašytojas 274,
Klausytojas (slapyv.) 55, 86,- 89,
Klimas Petras, Vasario 16 signat. 233,
Klimavičius Romas, saug. krat. 181,
Kojelavičius (Kojalavičius) Vijūkas Albertas, Liet. istorikas 93,
Klinger   Viljam,   JAV   Kongreso narys 240,
Komenskis Janas Amosas (Comenius, Komenijus Jan Amos), čekų pedagog. 129,
Konarskis   Simonas,   kovot,   dėl Lietuvos laisv. 52,
Kondratavičius Ludvik (Syrokomla WIadysIavv), Lenk. rašytojas 69, 72,
Konstantinas, Lenkijos vicekaralius 49,
Kornilov Ivan, Liet. rusifikatorius 95, 114, 172,
Korsakas Antanas, Mordovijos 385/3-5 zonos kalinys 255,
Kosciuška Tadas Andrius, 1794 m. sukil. vadas 44, 46, 229,
Kotryna, žiūr. Ekaterina
Krasuckas Juozapas, Kauno Zem. Ūk. Akad. darb. 257,
Kraševskis (Kraszevvski) Jozef Ig-nacy, Lenk. rašyt. 99, 151,
Kraujelis Serafimas, LKP CK lektorius 83,- 89,
Krėvė-Mickevičius Vincas, rašytojas 35, 36, 112, 274,
Kriaučiūnas Petras, Liet. taut. atgimimo veik. 8,- 10,
Kriščiukaitis-Aišbė Antanas, aušrininkas 248,
Kriščiūnas Algis, Viln. gydyt, nuteistas 195, 196,
Krivickij, Viln. gener. gubern. 214,
Krukonis Vincas, bolš. nužud. 27, 30,
Kruopienė, Pelesos par. kom. narė 149,
Kučinskas Stanislovas, kunig. dekanas 133, 134,
Kudarauskas, Puvočių k. bolš. nužud. 24,
Kudarauskas Jonas, Klepičių k. sud. sodyba 27,
Kudarauskas Juozas, Tarušionių k. sud. sodyba 27, 28,
Kudarauskas Jurgis, Klepočių k. sud. sodyba 27,
Kudirka, gydyt. Alytuje 37,
Kudirka Simas, buv. Sovietų kalinys 241,
Kudirka Vincas, Liet. himno autorius 8, 9, 12, 99, 173, 208, 248, 251, 254,
Kuliešius Pranas, "bolš. nukank. 24,
Kūlis, Pelesos kolchoz. pirm. 150,
Kupėnas V. (slapyv.) 194,
Kurojedov V., Jgaliot. Relig. Reik. Maskvoje 148, 149,
Kuršaitis  Fridrichas,  liet.   kalbos mokovas 244,
Kuzmič, Varenavo raj. vykd. k. pirm. pav. 149,
Kvaraciejų šeima Merkinėje bolš. sunaikinta 23,
Kvaraciejus Juozas, klerikas, bolš.,nužud. 24,

L
Labukas-Matulaitis Juozapas, vyskupas 252, 276,
Lankutis Jonas, literatūrologas 174,
Lapinski Teofil, 1863 m. sukil. desanto organiz. 53,
Ląstas Adomas, rašytojas 274,
Laurinavičius Bronius, kunigas nužud. 74, 75, 83, 134, 138, 180,
Laurinčiukas Albertas, LTSR žur-nalist, rašyt. 64, 169, 186,- 190,
Lazarevičius, Vilniaus KGB tardyt. 14,
Lazdynų Pelėda (Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė), raš. slap. 215, 274,
Leikus Jonas, Mordovijos 385/3-5 zonos kalinys 255,
Lenin-Uljanov Vladimir 105, 114,
Leonas XIII, popiežius 101,
Leonas Petras, teisininkas, profes. 104, 273,
Lepeška, Gudakiemio gyv. 25,
Levulis Vladas, bolš. nužud. 31,
Lindė-Dobilas   Julijonas,   kunig., rašytojas 9, 215,
Longrin Den, JAV Kongreso narys 239,
Lozovski (Lazauskas), Liet. rusas Merkinėje daly v. žudynėse  31,
Lukoševičius, traktoristas Pelesoje 150,
Lukošiūnas Povilas Kazimieras, Zarasų-Utenos aps. 1863 sukil. vad. 53,
Lunius  Juozas,   kunig.,  kanad.  į Gervėčių parap. 82,
Lvov Georgij, Rusijos laik. vyriaus. minist. minist. pirm. 217,
Lyskov A.J., Gardino srit. įgaliot. Tikyb. Reik. 82, 83, 149, 150,

M
Maceina Antanas, filosofas 85,
Maciūnas   Vincas,   Liet.   Encikl. redakt. 43, 94,
Mackevičius Antanas, kunig., 1863 m. sukil. vadas 53, 202,
Mackevičius Jonas, tapytojas 272,
Mačys-Kekštas Jonas, aušrininkas 248,
Maikel Robert, JAV Kongreso narys 239,
Maironis-Mačiulis Jonas, kunig., poetas 4, 5, 7,- 13, 52, 57, 92, 93, 109, 111,- 116, 169, 173,- 175, 208, 248, 270, 271, 274, 275,
Malinauskaitė-Šliūpienė žiūr. Šliūpienė-Malinauskaitė
Malinauskas Donatas, Vasario 16 signat. 233,
Mantužik, kunig. lenkinink. Gervėčiuose 135,
Marcinkevičius, Vilniaus KGB majoras 181,
Marcinkevičius Justinas, rašytojas 182,- 185,
Margalis, žiūr. šnapštys-Margalis Markei   Janina,   Boltiškių   apyl. pirm. 154,
Markevičius, Vilniaus KGB tardyt. 14,
Marksas Karolis 114,
Masalskis Ignacas Jokūbas, vyskupas 183, 184,
Mašerov, BTSR ATP pirminink., 78, 82,
Mašiotas Pranas, rašytojas 231, 248,
Matulaitis Jurgis, arkivysk. 76, 152, 159, 264,
Matulaitis Stasys, gydyt, varpininkas 248,
Matulionis Teofilis, arkivysk. 239,
Matulis Juozas LTSR Moksl. Akadem. prezidentas 190,
Mažvydas (Mosvydius) Martynas, pirm. spausd. liet. knyga 174, 184,
Mendelis (Mendel) Gregor Johann, paveld, dėsnių atrad. 119,
Merkelis Aleksandras, žurnalist. rašyt. 96,
Michalkevičius Kazimieras Mikalojus, vyskupas 264,
Mickevičius, rašyta V. Krėvės tėvas 35, 36,
Mickevičius Adomas, rašyt. 12, 69,
Mickevičius-Kapsukas Vincas 29,
Mikalojus I, Rusijos caras 46, 113,
Mikalojus II, Rusijos caras 101, 102, 217,
Mikalonis  Alfonsas,   Klepočių  k. sud. sod. 27,
Mikalonis   Antanas,   Klepočių   k. sud. sod. 27,
Mikalonis Bronius, bolš. nušautas 29,
Mikalonis Jonas, bolš. nudurtas 27, 29,
Mikalonis Juozas, bolš. nušautas 27, 29,
Mikalonis Kazys, bolš. nušautas ir sudeg. 30,
Mikalonis Leonardas, Klepočių k. sud. sod. 27,
Mikalonis Rokas, Klepočių k. sud. sod. 27,
Miksas Jurgis, aušrininkas 99, 245, 247, 248,
Mikuckis Juozas, poetas 274,
Mikučiauskas, LKP Kauno komit. vad. 164,
Miliauskas-Miglovara Juozas, aušrininkas 248,
Miliukov Pavel, rusų politikas 221,
Milius Julius, bolš. nušautas 30,
Miltinis Juozas, režisierius 187,
Mindaugas, karalius 182, 183, 239,
Mironas   Vladas,   kunig.,  minist. pirm. 224, 233,
Misiukienė,   jos   n.   rūsyje   bolš. įrengė kalėjimą 37,
Mykolaitis-Putinas  Vincas, rašyt. 112, 274,
Molotov   Vjačeslav,   TSRS   UR minist. 89, 114,
Moravskis Alfonsas, vienas LSDP steigėjų 100,
Morgan  Levvis  Henry,  etnograf. pradininkas 119,
Morta, karalienė 182, 183,
Muraška (Muraško) -Litvvin, parsiudavęs rusams 252,
Muravjov Michail, vadin. Koriku 53, 54, 94,- 97, 114, 172, 202, - 205, 229,
Muzikevičius, senukas iš Druskininkų k. bolš. nužud. 30,
Muzikeiičius Andrius, bolš. gyvas sudegintas 27, 29,
Muzikevičius Bronius, Klepočių k. sud. sod. 27,
Muzikevičius Juozas, bolš. nušautas 27, 29,
Muzikevičius Kazys, bolš. sudegintas 30,
Muzikevičius Rokas, bolš. nužud. 29,
Muzikevičius Vaclovas, Lizdų k. sud. sod. 27,
Muzikevičius Vladas, bolš. nušautas 29,
Muzikevičius Vytautas, bolš. sudegintas 27,

N
Napoleonas Bonaparte, imperatorius 47, 48, 51, 206,
Narutovvicz Stanislovas, Vasario 16 signat. 233,
Naujalis Juozas, muzikas 11, 268, 270,
Naujokaitis, vikaras Kalvarijoje 264,
Navagruckas Julius, Ryliškių k. sod. sudeg. 27,
Navagruckas Stepas, bolš. nušautas 30,
Navagruckas, Stepono sūnus, 12 metų bolš. nušautas 30,
Navickas Juozas, bolš. nukankintas 25, 31,
Nikalojus, žiūr. Mikalojus Noreika Virgilijus, dainininkas 164,

O
Ochmanski Jerzy, lenkų istorik. 205,
Oginskis Mykolas, orkestro organ-iz. 270,
Oginskis Mykolas Kleopas, L.D.K. valstybininkas 47, 51,
Olšauskas Konstantinas, pralotas 224, 260,
Oskerka (Oskierka) Aleksandras, 1863 m. vien. vad. 53,
Otingen Richard, JAV Kongreso narys 239,

P
P.S. (slapyv.) 197, 198,
Pacai, Liet. didikų giminė 183,
Pajurgis P. (slapyv.) 62,
Pakalka Nikodemas, kunig. 67,
Pakuckas nuteisto brolis 66,
Pakuckas  Jonas,   nuteist.   už  V. Šakalio pabėg. 57, 65, 66,
Pakuckienė    Nadiežda,    nuteisto brolienė 66,
Paliulis, propag. puolamas kunigas 87,
Paltarackas, totorius iš Maniūnų, dalyv. Merkinės ap. žudym. 31,- 34,
Papirtis, Viln. Univ. Teis. f. docent. 195,
Partašinas, Vilniaus KGB majoras 179,
Patorskij J., Lydos kai. prižiūr. 140, 141,
Paulauskas Motiejus, Klepočių k. sud. sod. 27,
Pchkadze, maisto pard. dir. Gruzijoje 166,
Pečeliūnas  Povilas, Sibiro tremt. 121, - 124
Pedagogas (slapyv.) 129,
Pempė Pranas, dailin., nužudytas 256,
Petkevičius  Antanas,  kunig.  perėjęs į stačiat. 252,
Petkevičius Vutautas, rašyt. 63,
Petkus Viktoras, Sibiro tremt. 20, 120, 121, 180,
Petras I, Rusijos caras 113,
Petrauskas, Kauno L. raj. milic. virš. 163,
Petrauskas Kipras, dainininkas 272,
Petrauskas Mikas, kompozitorius 268,- 270,
Petravičius Mykolas, kun. į Gervėčių parap. 82,
Petroška Vaclovas, lenkų kalintas ir kank. 147,
Petrov, Rusijos Durnos atst. 221,
Petrulis Alfonsas, Vasario 16 signat. 233,
Petrulis Juozas, rašyt, literat. kritik. 250,
Pijus XII, popiežius 86,
Pilsudskis Juozapas, 44, 100,
Pirsi (Percy) Charle, JAV Kongreso narys 239,
Plateraitė Emilija, 1831 m. sukil. dalyvė 50,
Platulevičius, felčeris 25,
Plioplys Kazys, Sniečkaus draugas 167,
Poniatovskis Stanislovas Augustas, paskut. L. valdov. 43,- 45,
Pontas Igoris, kviestin. 181,
Popov V., Maskvos embrilog. 116,
Poška Dionyzas, rašyt. 51, 208,
Poškienė-Lukauskaitė,    Helsinkiu nutar. kom. narė 180,
Povilas I, Rusijos caras 46,
Povilonis Liudas, vyskupas 82,
Preskenis Augustas, bolš. nušautas 30,
Preskenis Julius, bolš. nušaut. 27, 30,
Preskenis Nikodemas, Druskininkų k. sud. sod. 27,
Preskenis Vaclovas, bolš. nušaut. 27, 30,
Preskenis   Viktoras,   Ryliškių   k. sud. sod. 27,
Prozoras   Karolis,   vienas   1794 sukil. vadų 44,
Puida  Kazys,  vertėjas,   rašytojas 274,
Puidienė-Pleirytė Ona, rašytoja 274,
Puidokas Mykolas (o ne J.), 1863 sukil. vad. Šiaulių aps. 53,
Puškin Aleksandr, rusų poetas 113,

R
Radkevičius, Kalvarijos lenkų agi-tat. 264,
Radkevičius Boleslovas, Gervėčių par. kom. atst. 82,
Radvilai, Liet. didikų giminė 183,
Radzevičius J., žiaur. priž. Alytaus kai. 37, 38,
Radzevičius  S.,  Viln.  Ped.   Inst. dėst. 196,
Radvilavičius, Merkinės vlsš. v.k.p. 23,
Ragaišienė Angelė, saugumo kratyta 181,
Raginienė, Pelesos parap. k. narė 149,
Raila Bronius, žurnalist., rašyt. 12, 55,
Ramanauskas Pranas, vyskupas 239,
Raubas J. (slapyv.) 190 Raudenis A. (slapyv.) 168,
Reinys Mečislovas, arkivysk. 111, 239,
Rėklys, mokyt, iš Avižienių 37,
Remeris     (Roemeris)     Mykolas, profes. 45, 100, 214, 263,
Rusijos ambasadorius 45, 115,
Revuckas Teodoras, girinink. bolš. nušautas 24, 31, 34,
Revunkov, TSRS Gener. Prokur. 167,
Ribentrop Joachim, Vok. UR minist. 89,
Rimkevičius Jonas (tikrumoje Juozas), Aušros bendradarb. 248,
Rimša Petras, skulptorius 233, 271, 272, 273,
Romeiko, kunig. lenkininkas Gervėčiuose 135,
Romualdi, Europos Parlamento narys 238,
Ruseckas Petras, rašytojas 103,
Rytov, TSRS Zuv. pram. minist. pavad. 167,

S
S. (kalinys su Antanu Terlecku) 18,
Sacharov Andrėj, rusų disid. 151,
Sadūnaitė Nijolė, KGB persekiojama 122,
Saimunds, Europos Parlamento narys 238,
Sakalauskas-Vanagėlis Ksaveras, aušrininkas 248,
Sakevičius Edvardas, Musteiko k. pad. sod. 67,
Salinis V. (slapyv.) 181,
Sasnauskas, raš. V. Krėvės seserėnas, bolš. nušautas 35,
Sasnauskas Česlovas, kompozitorius 11, 12, 271,
Sasnauskas Julius, Sibiro tremt. 14, 15, 20, 89,
Sasnauskienė, raš. V. Krėvės sesuo 35,
Sauerveinas Jurgis,  autorius  M. Liet. himno 248, 271,
Saulevičius Pranas, dalyv. Klepočių,k. žudyn. 31,
Savėnas P. (slapyv.) 116, 133, 173, 179,
Savickas   Juozas,   Gervėčių   par. kom. atst. 82,
Savickis Jurgis, rašytojas 274,
Savilionis Morkus, Druskininkų k. sud. sod. 27,
Selelionis   Henrikas,   Mordovijos 385/3-5 zonos kalinys 255,
Selyla, Pelesos parap. k. pirm. 149,
Semoonov, bolš. žudikų vyresn. 24,
Seniavski   (ar   šaniavski),   kunig. Rodūnėje 152,
Sierakauskas Zigmas, 1863 sukil. vad. 52, 202,
Simokaitis, kalinys su A. Terlecku 18,
Sirvydas   Konstantinas,   pir.   liet. kalb. žodyno aut. 184,
Sketerys Adomas, aušrininkas 248,
Skipitis Rapolas, advokatas 69,
Skuodis Vytautas, doc. Mordovijos 385/3-5 zonos kalinys 151, 255,
Slančiauskas Motiejus, aušrininkas 248,
Slipyj Juozapas, kardinolas 253,
Smetona   Antanas,   Liet.   prezid. 102, 103, 106, 219, 224, 231, 233,
Smilgevičius Jonas, Vasario 16 signat. 233,
Smolkinas Valerijus, inž. Vilniuje 179,- 181,
Sniečkus Antanas 167,
Solochina S.A., kon. stov. VS/389-35 prižiūrėtoja 123,
Solženicin Aleksandr, rusų rašyt. 16, 89, 180,
Spudulis Jonas, aušrininkas 99, 248,
Sruoga Balys, rašytojas 11, 16, 267, 274, 275,
Stabrauskas (Stabrauskis) Kazimieras, dailininkas 271,
Stakauskas Juozapas, Kunig. istorikas 183,
Stakėnas, kunig. Tik. Kat. T.G.K. narys 87,
Stalin Josif 32, 35, 36, 41, 238, 254,
Stambrauskų šeima, dingo 23,
Stanevičius Simanas Tadas, rašytojas 51, 208,
Stanislovas Augustas žiūr. Poniatovskis Stanislovas Augustas
Stankevičius, pasirašė Pelesos skundą 148,
Stankūnas Juozas, Vilniaus Seimo prez. narys 212,
Stasiūnas, Ryliškių bažn. kunigas 32,
Staškunas, LKP Kauno komi. vad. 164,
Staugaitis Justinas, vyskupas 224,   233,
Steponaitis Edmundas, rašytojas 274,
Steponavičius, vyskupo J.S. tėvas 136,
Steponavičius Julijonas, vyskupas 133, 136,
Steselienė, generolo žmona 220,
Steselis (Stoessel A.M.), Port Artur'o komend., generolas 220,
Stolypin   Piotr,   Rusijos   minist. pirm. 104, 105, 221, 261,
Stračinskas  Viktoras,  agronomas 154,
Strazdas Antanas, kunig. poetas 52,
Strilciv Vasilij, ukrain. polit. kalinys 256,
Strumskų šeima, dingo 23,
Stuina, ateizmo propag. 252,
Stulginskis Aleksandras, Liet. prezidentas 233,
Stuoka-Gucevičius  Laurynas, architektas 183,
Sudavičius Bronius, Vilniaus univ. prorekt. 194, 195,
Sudnik Tamara, gudų kalbininkė 155,
Suslov Michail SSR KP ideologas 4, 35,
Svarinskas Alfonsas, kunigas 87, 227, 242, 253,
Sviatopol-Mirskij Piotr, Viln., Gardino ir Kauno generalgubern. 209,
Svirskas Petras Musteikos k. sod. sud. 67,

Š
Šakalys Vladas, pabėg. iš SSSR 65, 66, 151,
Šalna |. gydyt., Viln. draug. pirm. 157,
Šapoka Adolfas, istorikas 93, 262, 265,
Šarmaitis Romas, LKP istorik. 12,
Šatrijos    Ragana     (Pečkauskaitė Marija), rašyt. 93, 113, 175, 274,
Šaulys Jurgis, Vasario 16 signat. 233,
Šaulys Kazys, Vasario 16 signat. 215, 233,
Ščemirski, Gervėčių parap. kunigas 152,
Šeinius žiūr. Jurkūnas-Šeinius
Šepetys Lionignas, LKP sekret. 84,
Šernas Jokūbas, Vasario 16 signat. 233,
Šernius    Martynas,   Maž.    Liet. veikėjas 244, 246,
Šileika Jonas, dailininkas 272,
Šimkus Stasys, muzikas 270, 271,
Šivickis Pranas, profesorius 109, 116,- 119,
Šklėrius    Kajetonas,    dailininkas 272, 273,
Šliūpas Jonas, Aušros redakt. 8, 9, 99,- 101, 247, 148, 151,
Šliūpas Stasys, aušrininkas 248,
Šmulkštys-Paparonis       Antanas, kunig. rašytojas 11,
Šnapštys-Margalis Juozas, kunig. poetas 274,
Šteinas, Rodūnės parap. kunig. 152,
Šule (Shulz) George JAV Valstyb. Sekretorius 242,

T
Tallat-Kelpša Juozas, kompozitorius 271,
Tamulevičius,   Puvočių   k.   bolš. nužud. 24,
Tamulevičius Domas, Musteikos k. bolš. nušautas 67,
Tamulevičius Jonas, Musteikos k. bolš. nušautas 67,
Tamulevičius Petras, Musteikos k. bolš. nušautas 67,
Tamulevičius Pranas, Musteikos k. bolš. nušautas 67,
Tamulevičius Simas, Musteikos k. bolš. nušautas 67,
Taučius (slapyv.) 64,
Terleckas Antanas, 3 kartę nuteist. Sibiro tremt. 5, 14,- 20, 180,
Terleckienė Elena, TA. žmona 14, 15, 180,
Terlelis, priž. Alytaus kal. 37,
Tėvelis,  Pelesos kolchozo agron. 150,
Toločka, Degsnių km. bolš. šaudė 25,
Tomkevičius, kunig. Tik. Kat. T.G.K. narys 87,
Toporov Vladimir, rusų kalbininkas 154,
Totoraitis Jonas, kunig. istorikas 93,
Trumpa Vincas, istorikas 43-54, 94,- 106,
Tule Andre Boržo (Toulet Paul-Jean), pranc. poetas 175,
Tumas-Vaižgantas Juozas, rašytojas 95, 96, 111, 112, 218, 275,
Tvirbutas A. (slapyv.) 161,

U
Uchtomskij, kunigaikšt. rusų admirolas 220,
Ulianskas Kazimieras, skulptorius 272,
Uolintas A. (slapyv.) 185,
Urbonavičius Mykolas, kunigas 75, 76,
Urdulytė Klementą, rašė dėl Apsos bažn. 144,

V
V.B. (slapyv.) 25, 26, 28,
Vaičiulaitis Antanas, rašytojas 238,
Vaičius, koresp. Terlecko byloje 15,
Vailokaitis   Juozas,   Vasario   16 signat. 233,
Vaitkus   Mykolas,   kunig.   rašyt. 226, 274,
Vaivada     Antanas,     Mordovijos 385/3-5 zonos kalinys 255,
Valančius Motiejus, vyskupas 8, 9, 93, 95,- 97, 112, 113, 208, 229, 244, 245, 250,
Valujev Petr, Rusijos minist. pirm. 205,
Varnas Adomas, dailininkas 272,
Vedeker, Europos Parlamento narys 238,
Vejeris (VVyer) Ernst, Tilžės spaust. 252,
Velavičius, kunig. Tik. Kat. T.G .K. narys 87,
Venclova Antanas, 1940-41 m. LTSR švietimo komisaras 11,
Venclova Tomas, Helsinkiu grup. narys 151, 175,
Veranius, Savilionių km. bolš. nušautas 25,
Vienažindis, Pelesoje suimtas kunigas 150,
Vienminčiai (slapyv.) 254,
Vienažinskis (Vienožinskis) - Vienažindis Antanas, kunig. poetas 271,
Vienožinskis Justinas, dailininkas 273,
Vienuolis žiūr. Žukauskas-Vienuolis
Vileišis Jonas, Vasario 16 signat. 208, 233,
Vileišis Petras, aušrininkas 99, 102, 208, 213, 218, 230, 248, 271,
Vilkutaitis-Keturakis Juozas (ar V. -K. Antanas) 267,
Vilmjnas (slapyv.) 253,
Vilsonas (Wilson) Thomas Wood-rovv, JAV prezid. 231,
Vilutis Jonas, Mordovijos 385/3-5 zonos kalinys 256,
Vin Leri, JAV Kongreso narys 239,
Višinskis Povilas, atgimimo veikėjas 102, 212,
Vištali (Vištelius) - Višteliauskas Andrius Jonas, aušrininkas 245, 246, 248, 251,
Voldemaras Augustinas, Liet. politikas 11,
Volteris   Eduardas,   baltistas   ir etnografas 266,
Volungė A. (slapyv.) 119,
Volungevičius iš Novosodų, vežė bolš. žudikus 34,
Volungevičius Juozas, Klepočių k. sod. sud. 27,
Volungevičius   Petras,   jo   sodyb. bolš. šaudė lietuvius 67,
Vrublevskis Valerijonas, 1863 m. sukil. vad. 53,
Vydūnas-Storosta    Vilius,    filos. rašyt. 8, 93, 274,
Vytautas Didysis, Liet. valdovas 161, 199,

W
Wielhorski Wladyslaw, lenkų istorikas 214,
Wrait Džim., JAV Kongreso narys 239,

Z
Zablocki Klemens, JAV Kongreso narys 240,
Zaborskaitė Vanda, 1. liter. istor. 13,
Zajančkauskas,  dvarin.   lenkoma-nas 265,
Zakarauskas Antanas, kunigas 239,
Zanievvski, Gervėčių klebonas 138, 139, 277,
Zauerveinas žiūr. Sauerveinas
Zavadskis, spaust. Vilniuje 97,
Zikaras Juozas, skulptorius 271,
Zimanas Genrikas, buv. „Tiesos" redakt. 118,
Zubov Platon, iš Ekaterino II gavo turtus Liet. 46,
Zyvertas, vienuolis Mindaugo dv. 182,

Ž
Žeimantas Vytautas, „Tiesos" bendradarbis 62,
Žeimavičius-Žeimis Adomas, kunigas 145,
Zeligovvski Lucjan, lenkų generolas 76,
Žemaitė    (Julija    Beniuševičiūtė-Zymantienė), rašyt. 274,
Žemaitis Tomas (slapyv.) 199, 258,
Zičkauskas-Zičkus Tomas,  aušrininkas 248,
Zilinskaja Lucija, Pelesos apyl. kom-it. atst. 154, 155,
Žmuidzinavičius Antanas, dailininkas 272, 273,
Žukauskas-Vienuolis       Antanas, rašytojas 274,
Žvaigždys T. (slapyv.) 93,
Žvilgys R. (slapyv.) 196,
Žygeda S. (Slapyv.) 124,
Žyprė (Žiprė) Algirdas, paleist, iš KGB izoliatoriaus 257,

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum