gototopgototop
Turinys Spausdinti
PRATARMĖ .............................................................. 3

AUŠRA NR. 31 .......................................................... 5
  1. Maironis gyvas ir šiandien. ...................................... 7
  2. Gelbėkim Antaną Terlecką! ....................................... 14
  3. Bolševikų siautėjimas Merkinės apylinkėse. ...................... 21
  4. Nuo nepriklausomybės netekimo iki jos atgaivinimo. .............. 43

AUŠRA Nr. 32 ......................................................... 57
  1. Vienybė po Kristaus vėliava. .................................... 59
  2. Laisvę žodžiui! ................................................. 62
  3. Už ką nuteisė Joną Pakucką ...................................... 65
  4. Musteikos kaimo tragedija ....................................... 66
  5. Apie lietuvių padėtį Baltarusijos respublikoje.
       Trečias sąsiuvinis. Vilnius, 1982. ............................ 68

  6. Ateistų kalvėje ................................................. 83
  7. Prievartaujamas jaunimas ........................................ 90
  8. Maironio mirties 50-mečio minėjimų atgarsiai .................... 92
  9. Nuo nepriklausomybės neteikmo iki jos atgavimo (str. pabaiga). .. 94

AUŠRA Nr. 33 ........................................................ 109
  1. Ką daryti su Maironiu? ......................................... 111
  2. Prisimenant ąžuolą (P. šivickio gimimo 100-osioms metinėms). ... 116
  3. SOS! SOS! SOS! (Kalėjimų keliuos. Vieno pasimatymo kronika). ... 120
  4. Ką reiškia šiandien „laisvas plotas". .......................... 124
  5. Baudžiauninkai (Iš pedagogo užrašų). ........................... 130
  6. Apie lietuvių padėtį Baltarusijos respublikoje.Trečias sąsiuvinis.
       Vilnius, 1982 m. (str. pabaiga). ............................. 133

  7. Korupcija Tarybų Lietuvoje. .................................... 163
  8. Gnybtai gniaužiasi. ............................................ 168

AUŠRA Nr. 34 ........................................................ 169
  1. Pavojingiausia — nematyti pavojaus ............................. 171
  2. Maironis — centrinė lietuvių literatūros figūra
     (Iš užsienio radijo laidų) ..................................... 173

  3. Visasąjunginė korupcija ir visaliaudinis abejingumas ........... 175
  4. SOS! SOS! SOS! (Grasinama už labdarybę. Kerštas už norą išvykti) 179
  5. Nusižengęs tiesai .............................................. 182
  6. Kam tarnauja A. Laurinčiuko pjesė .............................. 186
  7. Aktyvinamas dvasinis genocidas ................................. 190
  8. Vaizdeliai iš tarybinės tikrovės(Nūdienės prekybos formos ir kt.)192
  9. Keturiasdešimt metų (1904—1944) ................................ 199

AUŠRA Nr. 35 ........................................................ 227
  1. Tautos kelias į vasario 16-ąją ................................. 229
  2. Iš užsienio radijo laidų (Už Lietuvos nepriklausomybę). ........ 235
  3. „Aušrai" šimtas metų. .......................................... 244
  4. SOS! SOS! SOS! (Saugumo rankose kun. Alf. Svarinskas). ......... 253
  5. Lietuviai Mordovijos 385/3-5 zonoje ir kt. ..................... 255
  6. Keturiasdešimt metų (1904—1944) (Tęsinys). ..................... 258

Vardų rodyklė  ...................................................... 281