gototopgototop
MECENATAI Spausdinti

Lietuvos Kronikos Sąjungos Melbourno skyriaus Valdyba, Australijoje. Sėdi iš kairės į dešine: ]. Švažienė, M. Venckienė, G. Baltutytė (pirm.), S. Mucienikienė ir D. Baltutienė. Stovi iš kairės į dešine: V. Balnionienė, ]. Venckus ir Povilas Baltutis.

Feliksas ir Alfonsas Raliai, broliai, Australijos lietuviai, paaukoję LKB Kronikos knygoms leisti tūkstantį ($1000.00) dolerių.
MECENATAI

9150.75 dol. — Bronės Monkevičienės testamentu palikimas
4500.00 dol. — Ona Pranskevičiūtė — Antano Brokevičiaus, Antano Šimo, Silvestro Karklelio ir Vinco Jaso atminimui
4204.00 dol. — Melbourno, Australijoje, Kronikos Sąjungos skyriaus Valdybos sutelkta suma aukomis ir parengimais, o pati pirmininkė — Genė Baltutytė — aukojo 325 dol.
3500.00 dol. — Lietuvių Fondas
3033.40 dol. — Tėvas Konstantinas Gulbinas, OFM Cap. ir V.Vokietijos lietuviai
2043.32 dol. — Stasys Dargis ir Toronto lietuviai
1400.00 dol. — Dr. Aleksandras ir Laima Plateriai
1297.67 dol. — Dr. Jadvyga Klovaitė ir Venecuelos lietuviai
1100.00 dol. — Jonas Tijūnas a.a. žmonos Rožės ir sūnaus Vytauto atminimui
1022.00 dol. — Jurgis Jakaitis, Šveicarija
1000.00 dol. — Vanda Bieliūnienė, Venecuela
1000.00 dol. — Vanda Gasparienė — a.a. Irenos Sekmokienės auka
1000.00 dol. — Irena Kviecinskienė-Kryžiūtė, Australija
1000.00 — Dr. Antanas Matukas, Putnam, Conn.
1000.00 dol. — Feliksas ir Alfonsas Ročiai, Australija
900.00 dol. — J. Inkratas, Kanada
857.43 dol. — Australijos Lietuvių Romos Katalikų Federacija
750.60 dol. — Prel. Dr. Juozas Tadarauskas, Kanada
620.74 dol. — Kun. Augustinas Rubikas ir Memmingeno lietuviai
520.00 dol. — Bogotos Lietuvių Moterų Draugija, Kolumbija
520.00 dol. — Montrealietis aukotojas, Kanada
500.00 dol. — Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos 20-ta kuopa
500.00 dol. Mrs. Mary Banky a.a. Antano ir Onos Juščių atminimui
500.00 dol. — Dr. Vladas Gaurišas ir jo draugai, Kolumbija
500.00 dol. — A. Kižienė, Klemensas Matkevičius, Dr. Aldona Rugienė, Veronika Šklėrienė
410.00 dol. — Dr. Jonas Rimša, Brazilija
400.00 dol. — Bronė Žilinskienė, Australija
390.00 dol. — Salome Gustainienė, V. Vokietija
366.00 dol. — Feliksas Broumas ir kiti Australijos lietuviai
350.00 dol. — Kun. Antanas Perkumas, Venecuela
350.00 dol. — Kun. Kazimieras Senkus, V. Vokietija
332.00 dol. — Kun. Steponas Matulis, MIC, Anglija
327.00 dol. — Alfonsas Karklius

Po 300.00 dol. — Povilas ir Julė Domenai, Pranciška Prankienė, Apolonija Radzivanienė Jono Krūmelio atminimui, Vyskupas Thomas Walsh, Arlington, VA
265.00 dol. — Kun. Kazimieras Simaitis
255.00 dol. — Kun. Stasys Matutis, Kolumbija
250.00 dol. — Rimantas ir Aldona Vaitkai
230.52 dol. — Tėvas Alfonsas Bernatonis, V. Vokietija
230.00 dol. — Juozas Dubickas, Anglija
225.00 dol. — Antanas ir Angelė Garbačiauskai
223.00 dol. — Kun. Antano Perkumo Fondas, Venecuela
Po 220.00 dol. — Kun. Dr. M. V. MankeliOnas, Kolumbija,
Alfonsas Baltrūnas, Australija 215.00 dol. — Mr. Fovvlie Vern, VVinnipeg, Kanada
205.00 dol. — Petras Bugailiškis, Anglija
Po 200.00 dol. — Kazimieras Brencius, Dr. K. Jablonskis, JAV R L.B-nės Centro Valdyba, Eugenija Keresevičienė, Tauragės Klubas, Marija Navickienė, Chicagos Venecuelos Lietuvių Draugija, Irena ir Albertas Kereliai, Domicėlė Vizgirdienė ir Auroros lietuviai, Valė ir Alfonsas Kliknos, Petras Tamulionis, Raimondas ir Dalia Ivaškos, Rev. Mother Mary of the Holy Eucharist Monastery, Mass., Aldona Butkienė, Australija
185.00 dol. — Ottavos Lietuvių Bendruomenė, Kanada
184.00 dol. — Konstancijos Noreikaitės palikimas
160.00 dol. — Vyskupas Antanas Deksnys, V. Vokietija
150.84 dol. — Ona Gustainienė, V. Vokietija
150.00 dol. — Dr. Albertas Avila
144.00 dol. — Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrija
Po 140.00 dol. — Kun. Česlovas Auglys, Viktoras Sliteris, Australija
136.35 dol. — J. Sabieckis, Australija
128.00 dol. — Juzė Žiogienė, Kanada
125.00 dol. — Antanas ir Joana Pumpučiai, Brooklyn, NY
116.00 dol. — Lietuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkė
Po 110.00 dol. — Laimutė E. Graužinis, Santa Monica, Juozas Mitkus, Los Angeles
107.00 dol. — Prel. Jonas Aviža, V. Vokietija
106.00 dol. — Jonas Vyšniauskas, Kolumbija
105.00 dol. — Daytona Beach lietuviai, Florida
Po 100.00 dol. — Anglijos-Britanijos Lietuvių Klubas, Boleslovas Aniulis, Bronius Andriukaitis, Pranas Andriukaitis, Kazė Augūnienė a.a. vyro Viktoro atminimui.
Andrius  Baltrušaitis,  Ona  Banienė,  Irena Beinarauskienė, Elena Bulienė, A. B. Budrys, D. E. Bartkevičiai, Kun. Jonas Bacevičius, Aleksandra Balčiūnienė, Elena Butkienė, Vyskupas Brasseur, Filipinai. Calgary Lietuvių Bendruomenė, Kanada. Stasys Dočkus, Thomas X. Davis, O.S.S.O. Abott, Ca. VV. E. Doyle, Bishop of Helson, Kanada. Elena Franskevičienė.
A. Garka, Alfonsas Gleveckas, Izabelė Gedvilienė, Gyvojo Rožančiaus būrelis, Hamiltone.
Petras Indreika a.a. žmonos Antaninos atminimui
Pranciška Jakaitienė, Stasė Jakubonienė, Pranas Janulis mirusiems tėvams — Pranui ir Antaninai — prisiminti, Stasė Jonikienė, Jonas ir Ada Juškos, V. V. Juzėnai, JAV LB Cicero apylinkė.
Albinas Kulka, Juozas Kvieteraitis, Kredito Kooperatyvas „Talka", Melbourne, Vaclovas Kleiza, Liudvika Kybartienė, Stasė Kasnickienė, Prel. Jonas Kučingis, Doma ir Joana Kaunaitės, Mečys ir Elena Krasauskai, Prel. Vytautas Kazlauskas, Kun. Laurynas Kemėšis, Juozas Kukanauza, Eugenija Kezienė.
Lietuvių MOTERŲ Federacijos Klubas, Lietuvių Pensininkų Sąjunga.
Janina Merkienė, P. Mikalauskas, P. O. Mikuličius, Juozas Mačėnas, Rožė ir Pranas Mačerniai, S. O. Martinkai, Aldona Mažeikienė, Aleksandra Moriaty, Klemensas ir Stasė Martinkai, Juozas Mitkus, Kun. L. Musteikis, Kun. S. Morkūnas.
Panevėžiečių Klubas, Chicagoje, Juozas Plikaitis, M.D., Liucija Puskepalaitienė, Z. Pesliakas, Dr. Elena Patrik.
Mrs. Mary P. Rudis, Dr. V. B. Raulinaitis. Petronėlė Strumskienė a.a. Motiejaus Strumskio atminimui,  Izidorius  Staukas,  Ona Stirbytė,  Danguolė Surantienė, M.D., Emil Sinskys, Tomas ir Teklė Sereikai, Kun. Andrius Senkus, Jurgis Strazdas, Aleksas Sapočkinas.
Salomėja šagamogienė, Paulius šimoliūnas.
J. Tamkutonis a.a. Izabelės Tamkutonytės atminijui, Marcelė Tverijonienė, Kun. Juozas Tautkus.
Alfonsas Urnevičius.
Kun. Jonas Vėlutis, Leonas ir Juzefą Venckai, Agota Viganauskaitė.
*    *    *

Pastaba: šios aukos yra gautos iš viso laisvojo pasaulio lietuvių 1980, 1981, 1982 ir 1983-čiųjų metų pradžioje. Jos skirtos LKB Kronikos knygoms leisti lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis.
Šiame sąraše surašyti tik tie aukotojai, kurie yra paaukoję ne mažiau vieno šimto ($100.00) dolerių.